Công cụ tính toán

Công cụ tính ROI

ROI

Số tiền bạn sẽ đầu tư (hoặc bạn đã đầu tư).

Tổng số tiền bạn dự định thu được (hoặc bạn đã thu được) sau khi kết thúc khoản đầu tư.

Kết quả

Công cụ tính CAC

CAC

Tổng chi phí bán hàng & marketing bao gồm tất cả chi tiêu cho marketing, công cụ, tiền lương, hoa hồng, tiền thưởng và các chi phí khác liên quan.

Số lượng khách hàng mới có được trong kỳ (tuần, tháng, quý, năm).

Kết quả

Công cụ tính ROAS

ROAS

Số tiền bạn sẽ chi tiêu (hoặc bạn đã chi tiêu) của một chiến dịch quảng cáo.

Tổng số tiền bạn dự định thu được (hoặc bạn đã thu được) trong một chiến dịch quảng cáo.

Kết quả

Công cụ tính AOV

AOV

Kết quả

Công cụ tính ARPU

ARPU

Kết quả

Công cụ tính GMV

GMV

Kết quả

Công cụ tính DAU/MAU

DAU/MAU

Kết quả

Công cụ tính Churn Rate

Churn Rate

Kết quả

Công cụ tính MRR

MRR

Số người đăng ký theo gói hàng tháng

Doanh thu trung bình trên mỗi người dùng (hoặc tài khoản)

Kết quả

Công cụ tính CLV

CLV

Số tiền trung bình được khách hàng chi tiêu mỗi khi họ đặt hàng (AOV).

Doanh thu trung bình trên mỗi người dùng (hoặc tài khoản)

Doanh thu trung bình trên mỗi người dùng (hoặc tài khoản)

Kết quả