?

Tính phần trăm của một giá trị.

Đối với tính toán 20% của 80 nhập 20 vào ô đầu tiên, nhập ô thứ 2 là 80.

Tính phần trăm của một giá trị.

%     của ? =
?

Làm thế nào để tính toán tỷ lệ phần trăm một số là của một số khác.

Nhập vào ô đầu tiên 20, ô thứ hai 80 để tính toán tỷ lệ phần trăm 20 của 80.

?

Công thức:

Làm thế nào để tính toán tỷ lệ phần trăm một số là của một số khác.

là bao nhiêu % của ? = %
?

Để tăng hoặc giảm một tỷ lệ cụ thể.

Nhập ô đầu tiên là 10, ô thứ ba 80 chọn ô thứ hai (tăng / giảm) để tính tăng hoặc giảm 10% của 80.

?

Công thức:

Để tăng hoặc giảm một tỷ lệ cụ thể.

% của ? =
?

Số X là Y% của số Z. Z là?

Số 10 là 5% của số 200

10 x 100 / 5 = 200

?

Công thức:

Số X là Y% của số Z. Z là?

Số   %   của số

1. Tính phần trăm của một số:

Giả sử bạn có một số a và muốn tính phần trăm của nó so với một số khác b. Công thức tính phần trăm sẽ là:
(a / b) x 100%
Ví dụ: Bạn muốn tính 20% của 100.
(20 / 100) x 100% = 20%

2. Làm thế nào để tính toán tỷ lệ phần trăm một số là của một số khác.

Để tính toán tỷ lệ phần trăm một số là của một số khác, bạn có thể sử dụng công thức sau:
(Số cần tính / Số gốc) x 100%
Giải thích: Số cần tính: Là số mà bạn muốn biết tỷ lệ phần trăm của nó so với số gốc. Số gốc: Là số mà bạn lấy làm chuẩn để so sánh. Ví dụ: Giả sử bạn muốn tính 20% của 100.
(20 / 100) x 100% = 20%
Kết quả: 20% của 100 là 20.

3. Để tăng hoặc giảm một tỷ lệ cụ thể

Công thức tăng:
(Giá trị mới = Giá trị cũ * (1 + Tỷ lệ phần trăm / 100))
Ví dụ: Giả sử bạn muốn tăng 10% cho giá trị 100.000 đồng. Giá trị mới = 100.000 * (1 + 10 / 100) = 110.000 Kết quả: Giá trị sau khi tăng 10% là 110.000 đồng. Công thức giảm:
(Giá trị mới = Giá trị cũ * (1 - Tỷ lệ phần trăm / 100))
Ví dụ: Giả sử bạn muốn giảm 15% cho giá trị 100.000 đồng. Giá trị mới = 100.000 * (1 – 15 / 100) = 85.000 Kết quả: Giá trị sau khi giảm 15% là 85.000 đồng.

4. Tính số X là bao nhiêu phần trăm (Y%) của số Z

Ví dụ: Số 10 là 5% của số 200 10 x 100 / 5 = 200
0902 379 967