?

Tính phần trăm của một giá trị.

Đối với tính toán 20% của 80 viết hộp 20 đầu tiên, hộp thứ hai 80.

Tính phần trăm của một giá trị.

%     của ? =
?

Làm thế nào để tính toán tỷ lệ phần trăm một số là của một số khác.

Viết thư cho hộp 20 đầu tiên, hộp thứ hai 80 để tính toán tỷ lệ phần trăm 20 của 80.

?

Dung dịch:

Làm thế nào để tính toán tỷ lệ phần trăm một số là của một số khác.

là bao nhiêu % của ? = %
?

Tính phần trăm của giá trị thay đổi

Viết thư cho hộp đầu tiên, 20 hộp thứ hai 40 để tính toán tỷ lệ phần trăm của giá trị thay đổi.

?

Dung dịch:

Tính phần trăm của giá trị thay đổi

Tỷ lệ tăng / giảm   -   ? = %
?

Để tăng hoặc giảm một tỷ lệ cụ thể.

Viết thư cho hộp đầu tiên 10, hộp thứ ba 80 so với hộp chọn thứ hai (tăng / giảm) để tính tăng hoặc giảm 10 phần trăm của 80.

?

Dung dịch:

Để tăng hoặc giảm một tỷ lệ cụ thể.

% của ? =
?

Số X là Y% của số Z. Z là?

Số 10 là 5% của số 200

10 x 100 / 5 = 200

?

Çözüm:

Số X là Y% của số Z. Z là?

Số   %   của số
0902 379 967